Beretning 2023

Bestyrelsens beretning

April 2022 – marts 2023

Årets sejler
Klubhuset er fyldt til randen, når årets sejler bliver fejret

Bestyrelsens beretning er jo i høj grad også medlemmernes beretning! Det er jeres deltagelse i klublivet der ér klubben. Nogle bidrager med en kæmpe indsats, andre med en mindre indsats og stor eller lille, så er de alle nødvendige og værdsat alle. Og så er der også – som jeg selv var det i mange år – vores nydende medlemmer, der bidrager med stemning og deltagelse. I er også uundværlige. Og så er de helt nye medlemmer ikke nævnt. Det bliver de.

Nye medlemmer

Siden sidste generalforsamling har der være en netto tilgang af medlemmer på 12, så vi pr. februar 2023 er 152 medlemmer. Som kassereren sikkert konstaterer med smil på læben, når vi ser på årets regnskab.

Vores fælles opgave er nu at byde de nye hjertelig velkommen, når vi støder ind i dem her i klubhuset eller på broerne. Det vil være dejligt, hvis de får lyst til at deltage i klublivet med ture på land og hav og hygge og oplysning i klubhuset. Det gør de nemmest, når de føler sig velkomne blandt alle os, der har været medlemmer i flere år.

Og vi kan altså igen! Konstatere, at der er ikke så få der har lyst til at være med i vores klub. Og vi glæder os til at tage pænt i mod dem. Spred budskabet!

Til de af jer, der også er nye, men som har været med i et år eller mere: Husk at du kan få nøgle til klubhuset. Så er der ikke langt til lidt varme og en kop kaffe, når du er på havnen.

Stolte klubhushåndværkere

Klublivet

Lad os få overstået det bestyrelsen burde have gjort, men ikke gjorde:

Dragør Sejlklub havde fornemt 100 års jubilæum i efteråret 2022. Bådelauget var inviteret, men deltog ikke i fejringen. Ved en fejl fra den udlandsrejsende formands side blev invitationen ikke delt med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Beklageligt!

Der er ikke afholdt maritimt loppemarked. I de senere år har selve loppemarkedet tilbudt færre og færre effekter, mens frokosten har været helt i top. Bestyrelsen opfordrer til, at vi gentænker loppemarkedet i en lidt bredere udgave. Hvis nogen har mod på den opgave, så giv lyd til bestyrelsen eller skriv kontakt på opslaget i klubhuset.

Carsten Borch og Hans Krebs Ovesen sørger for at årets stander kommer op i masten

Standerhejsning sidste lørdag i marts måned og standernedhal den sidste lørdag i oktober er to festlige begivenheder, der indkranser året for os alle og særligt de mange af os som har båd og sejler i den – og det er de fleste! Vi er altid mange til de to -hal, og i år fik vi den glade forandring at standeren blev ført til tops i den smukke nye flagmast, mens Mogens Bille og Fin Alfred støttede sangen med deres dejlige guitar og harmonika. Og det gentog sig ved nedhal, men nu med Michael Due der med opmuntringer og sit el-klaver støttede os i de sange, der hører til begivenheden og i sange fra sangbogen under den efterfølgende frokost. Det håber vi kan blive ved – for det er en fornøjelse.

Sankt Hans blev en velgennemført klubbegivenhed, hvor mange hænder sikrer, at vi gennemfører et arrangement, som store del af byens indbyggere og gæster deltager i. Brænde får vi fra Buenet og Per Kofoed. Også her har vi glæde af dejlig musikstøtte til Midsommervisen som Mogens Bille og Fin Alfred tilbyder os og som fortsætter, når vi spiser efterfølgende. Tak for det I to. Vi håber det kan gøres igen – selvom det er højst usikkert om vi kan tænde bål, så længe flydebroerne ligger næsten klos op af vores bålplads.

Udvalg

Klubhusudvalget: Per Herngaard, Per Kofoed, Hans Krebs Ovesen + ekstern konsulent: Carsten Borch.

Klubhusudvalget fører løbende tilsyn med klubhuset og holder hyppige møder, hvor aktuelle arbejdsopgaver afklares og prioriteres. Arbejdsopgaver ændres over året; men nogle opgaver er konstante: Indkøb af øl/vand, vedligeholdelse af inventar og af klubhus inden døre, rengøring af udendørsarealer m.m. I sommerhalvåret skal der desuden slås græs og klippes hæk m.m.

Når Lis eller andre bestiller, så leverer klubhusudvalget

Derudover er der løbende mindre opgaver, som udvalgets ønsker at inddrage andre medlemmer i. Aktuelle opgaver vil i fremtiden blive meddelt på opslag i klubhuset og eventuelt i nyhedsbreve, så interesserede kan deltage.

Udvalgets planlægger og afvikler årets store arbejdsdag, den første søndag i maj, som i 2023 er d. 7. maj. Kom og deltag og giv et nap med. Dagens afvikles i godt selskab, og her er arbejdsopgaver for alle.

Masteudvalg: Per Herngaard og ekstern konsulent Carsten Borch.

Flagmasten har været nede og få en overhaling med hjælp fra en del. Den står flot og ny.

Udvalget følger, hvordan masten har det og vurderer, hvordan den bedst plejes.

Klubhusudlån: Torben Fiege organiserer, Elin Iversen tager det praktiske hovedansvar med klargøring. Erik Bonde og Johnny Riber Larsen hjælper med nøgler.

Det fremgår af regnskabet, hvordan klubhuset udlånes.

Klubhjælpere:Per Herngaard koordinerer.

Dan og Johnny har som klubhjælpere tilbudt hjælp til at få mast af og på. Ingen har bedt om hjælp. De giver tilbuddet igen.

Infoudvalget: Dan Pio, Birgit Andersen og Johnny Riber Larsen

Udvalget har, hvor det er praktisk muligt, sat flyers på alle både i Ny Havn der ikke har klubstanderen i riggen. Her bliver bl.a. inviteret til åbent hus. Der er altid nogle der kikker ind og ofte også nogle der melder sig ind – også i 2022. Her er der også en lille opgave at deltage i med at påsætte flyers. Kontakt udvalget eller skriv dig på lisen i klubhuset.

Udvalget, ved Dan, deltager når der indkaldes til drøftelser om havnen, således også i et møde i efteråret 2022. Der blev på mødet bl.a. udtrykt utilfredshed med, at kommunen ikke kunne fremlægge tal, så mødedeltagerne kunne få indblik i havnens økonomi.

Borgmesteren forsikrede på mødet, at der ikke er planlagt nye takststigninger i de kommende år.

Udvalget vedligeholder den del af hjemmesiden som som indeholder nyheder mm. Torben Fiege sørger for at medlemssiderne er klar til brug.

Udvalget vedligeholder klubbens opslag i infovinduerne ved Ny Havn.

Udvalget har haft fornøjelsen at gennemføre endnu en studiekreds i den teoretiske Dueligheds prøve med seks deltagere, her af to der blot lige ville holde deres teori ved lige. De andre fire bestod prøven i februar. De har brug for erfarne sejlere som gaster til at sejle med i deres (sejl)både, når de øver sig til den praktiske prøve. Vi håber at nogle vil hjælpe med det? Giv lyd til Dan eller Johnny eller skriv kontaktoplysninger på opslaget.

Per, Johnny, Ole, Christian, Niels, Jacob (foto: Dan Pio)

Turudvalg: Hans Krebs Ovesen og Johnny Riber Larsen.

Forårsturen var planlagt som en dobbelttur til Falsterbo og det lille fiskerleje Skåre på den anden side af kanalen. Fire både ville med på den tur, som ikke blev gennemført pga. en dårlig vejudsigt.

Også til sensommerturen var der fire både tilmeldt. Vi ville sejle til Limhamn, hvor medlemmerne af Limhams Segelsällskab havde lavet et fint program til os, inden vi selv skulle underholde os om aftenen i deres klubhus. Heller ikke denne tur blev gennemført. Fint vejr. men adskillige af deltagerne led forskellige typer af helbredsskibrud og de sidste tre besluttede ikke at besvære de venlige mennesker i Limhamn.

Er fire både tilmeldt meget eller få. Ja, det er nok til at vi kan sejle en hyggelig klubtur, men ikke så mange, at arrangementet bliver rendt over ende – mildt sagt.

Vinterturen gik til Råå. Den var med 39 deltagere velbesøgt – næsten ved at sprænge rammerne, men takket være de venlige frivillige på Råå museum kom alle der ønskede at deltage med.

Der bliver fortalt levende på Raa-museum. Her om bundforhold i Øresund.
Foto: Hans K. Ovesen

Turudvalget vil gerne væltes, så andre med bedre ideer til sejladsture kan komme til. Og indtil det sker arrangerer udvalget de ture vi selv vil sejle, og håber så at andre har lyst til at sejle med.

Temaaftener: Hans Krebs Ovesen og Johnny Riber Larsen.

I 2022 var der velbesøgte temaaftener i marts, oktober, november og og planlagt i februar2023. Vi har haft ”Motorkursus” (eller snarere: Alt hvad du kan komme til at gøre forkert med din dieselmotor.) Både lærerigt og underholdende. I oktober med den allerede forhenværende havnefoged. Og november en lærerig og underholdende aften om lodseri før og nu. Som nogle muligvis har bemærket var der ingen temaaften februar; tre afbud i rap er alligevel mere end udvalget kan komme efter.

Klubhusvagter: Mange medlemmer deltager i det ”udvalg”

Gennem hele vinteren er der tilbud om fælles søndagsfrokost, med ”fri entre”, som der står i årshjulet. Torben Fiege organiserer, at der søndag efter søndag er en ansvarlig person i klubhuset til at forberede og afslutte denne hyggelige tradition. Som I jo ved kalder vi dem ”klubhusvagter. Torben sørger også for, at klubhusvagterne tilbydes en frokost, som tak for indsatsen. Her drøfter de, hvordan søndagsforsamlingen bedst afvikles. Det er blevet drøftet om ”klubhusvagt” er den rigtige betegnelse. Med et ræsonnement om, at vi jo ikke behøver en vagt, men gerne vil have en vært, så skal vi måske hellere kalde den ansvarlige for klubhusvært. Vi ser hvad der vinder hævd.

Klubbens ikke udvalg

Lis tilbyder suppe efter hjemkomst fra vinterturen

Mange medlemmer giver deres bidrag til klublivet og vedligehold af huset, uden at de er i et udvalg – og i øvrigt også uden at gå og fortælle det til os andre. Det kan f.eks. være at komme forbi og give et nap når flagmasten skal ned, males eller op igen. Eller når der inviteres til suppe efter en vintertur. Samle skrald omkring huset og meget andet.

Sejlads i vindmølleområder

Der har været tvivl om reglerne. Det har Michael Due afklaret. Reglerne kan ses hos Bådmagasinet: Vindmølleparker

Indskud og depositum for en havneplads.

Afklaring af reglerne har været efterspurgt. Det har Torben Østergaard fra bestyrelsen afklaret. Det kan læses på Hjemmesiden

Mange af vores klubarrangementer lykkes kun, fordi mange tager fat – uden at de er i udvalg.

Det gælder f.eks. Strikkeklubben, generalforsamlingen, alle tre julearrangementer, ålegildet, som kun lykkes fordi Bente Fiege, Elin Iversen, Lis Pedersen tager fat. Og for ålegildets vedkommende, hvor Erik Nicolaisen har været fast åleskaffer og oven i købet leveret dem flåede og klar.

Et af de fine fotos som er kandidat til årets foto
  1. Afslutningsvis en gentagelse af noget der er sagt nogle gange:
  2. Der går den historie blandt nogle, at der er meget få sejlere tilbage i vores klub.
  3. Men! Langt de fleste medlemmer har båd enten alene eller sammen – ”for sejl og motor, endog med ”åretav”, som der står i vores slagsang.
  4. Så lad os fortælle den historie, når der er mulighed for det: Der er mange, der sejler i alle mulige fartøjer – og der er plads til flere.

Bestyrelsen

Dragør Bådelaug

Marts 2023