Skurlaug

Vedtægter

Vedtægter for Dragør skurlaug af 3. marts 2008

Rev. 28. marts 2023

§ 1

Foreningens navn er ”Dragør skurlaug af 3. marts 2008” herefter kaldet Dragør Skurlaug.

§ 2

Foreningens hjemsted er Dragør havns skurby, skurgrund 20 område E.

§ 3 stk. 1

Skurlaugets formål er at etablere en fælles bygning med op til 10 individuelle skurandele.

Skurlauget skal varetage medlemmernes fælles interesse af enhver art, i forbindelse med de under skurlauget hørende andele. Lauget skal forestå drift og vedligeholdelse af huset, samt det tilhørende udendørsareal. I mangel af enighed afgøres denne ved en afstemning svarende til de regler der er anført i § 3 stk. 4.

§ 3 stk. 2

Skurlauget er berettiget til at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for at udførelse og administration af laugets opgaver ved opkrævning hos medlemmerne. Skurlauget er berettiget til at fastsætte nærmere regler for opkrævning af bidrag til skuret i vedtægterne.

§ 3 stk. 3

Skurlauget er til en hver tid underlagt eksisterende og kommende regler, som gælder for Dragør skurby. Dragør bådelaug står som lejer af skurgrunden, som er ejet af Dragør kommune.

Skurlaugets vedtægter skal derfor bla. respektere lokalplanen for området og det opsigelsesvarsel, der forefindes på Dragør bådelaugs leje af skurgrunden.

§ 3 stk. 4

Skurlaugets bestyrelse består af 3 medlemmer der vælges for en 2 årig periode blandt laugets medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til at udfærdige ordensreglement, samt fordelingsprincipper for skurene. Medlemmerne kan dog indbyrdes bytte skurandele. Bestyrelsen administrere medlemstilgang og afgang, samt en evt. venteliste. Ordensreglementet og forslag til ændringer af vedtægterne skal godkendes på en generalforsamling med 2/3 majoriteten af de fremmødte medlemmer, som dog skal udgøre mindst 50% af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Såfremt mindre end 50% af medlemmerne er til stede ved generalforsamlingen , kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling ved simpelt stemmeflertal. Ordensreglementet og vedtægtsændringerne træder i kraft fra det tidspunkt, det efter vedtagelsen er udsendt til medlemmerne.

Der kan indkaldes til en ekstra generalforsamling såfremt bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne kræver det. Såfremt ¼ af medlemmerne ønsker en ekstra generalforsamling, skal denne begæring fremsendes til bestyrelsen med en skriftlig begrundelse herfor samt med en dagsorden for den ønskede generalforsamling. En ekstra generalforsamling skal herefter af bestyrelsen indkaldes inden 6 uger fra datoen for modtagelsen af begæringen.

MEDLEMMERNE OG DISSES FORHOLD TIL SKURLAUGET

§ 4 stk. 1

Medlemmer af skurlauget har pligt til at være medlem af Dragør Bådelaug, da det er Dragør

Bådelaug der er lejer af grunden i henhold til Dragør havns regler for udlejning af skurgrunde.

§ 4 stk. 2

Når det på en generalforsamling er oplyst, at en andelshaver har afhændet sin båd opsiges andelshaveren medlemskab af Skurlauget. Opsigelsen sker med en frist på to år, svarende til den periode en bådejer kan bevare retten til sin havneplads uden at benytte den.

§ 5 stk. 1

Skurlaugets bygning er inddelt i 10 individuelle skurandele, og ved opførslen deles udgifterne for dette ligeligt mellem medlemmerne. Overdragelse af en skurandel kan kun ske til et andet medlem af Dragør Bådelaug og den nye andelshaver er forpligtet til at være medlem af skurlauget. Efter overdragelsen kan den tidligere skurandelshaver ikke længere være medlem af skurlauget.

§5 stk. 2

Den nye skurandelshaver indtræder i lauget med den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser.

Overdragelsen af skurandelen sker ved, at det nye medlem indbetaler prisen på den pågældende skurandel til foreningens konto. Foreningens kasserer udbetaler herefter det udmeldte medlems tilgodehavende, efter at eventuelle udeståender mellem skurlaug og medlem er udredte. e.

§ 5 stk. 3

Den tidligere skurandelshaver er pligtig til at anmelde ønske om ejerskiftet til skurlaugets bestyrelse.

Og i den forbindelse oplyse Skurlauget om, hvornår skurandelen ønskes overdraget. Skurandelen skal tilbydes til det medlem af Bådelauget som er opført øverst på ventelisten. Såfremt vedkommende ikke ønsker at overtage skurandelen på dette tidspunkt, skal andelen tilbydes de efterfølgende på ventelisten. Er der ingen medlemmer af bådelauget, som ønsker at overtage andelen, kan andelshaveren selv skaffe en person, som vil overtage den. Vedkommende er dog forpligtiget til at være medlem af Dragør Bådelaug, og skal dermed være ejer af en båd.

§ 5A stk. 1

Prisen på skurene fastsættes af skurlaugets generalforsamling en gang om året.

§ 5A stk. 2

Det påhviler til enhver tid andelshaverne at vedligeholde og renholde deres skurandele indvendigt til laugmedlemmernes tilfredshed.

§ 5A stk. 3

Skurlaugets bestyrelse påser, at skurandelene og skuret holdes i en rimelig stand og påtaler i givet fald manglede overholdelse af ordensreglerne og ovenstående regler.

Såfremt en skurandelshaver efter anbefalet, skriftlig pålæg fra bestyrelsen undlader at bringe sin skurandel i en præsentabel stand, kan bestyrelsen indkalde til en generalforsamling, som med almindelig stemmeflerhed bestemmer, hvilke pålæg om vedligeholdelse, man vil give andelshaveren. I pålægget skal der redegøres for, hvilke arbejder man på generalforsamlingen er blevet enige om skal udføres. Andelshaveren får derefter 3 måneder til at bringe andelen i den pålagte stand. Undladelse af udførelse af medfører opsigelse af skurandelen med 6 måneders varsel.

§ 6 stk. 1

Skuret skal være forsikret i henhold til havnens vedtægter for området.

Skurlaugets medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for laugets forpligtigelser.

§ 6 stk. 2

I forhold til Skurlauget hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som Skurlauget har på enkelte medlemmer.

§ 6 stk. 3

Ved Skurlaugets stiftelse betaler hvert medlem et indskud – senest 1 måned efter stiftende generalforsamling på 10.000 kr. pr skurandel. Indskuddet kan reguleres afhængigt af prisen for opførelse af skuret, og det endelige beløb kan først realiseres og tilbagebetales ved ophør af medlemskab af Skurlauget, og tidligst når en ny andelshaver har indbetalt købssummen for den overdragede skurandel.

§ 6 stk. 4

Hver andelshaver indbetaler et årligt kontingent til Skurlaugets administration, grundleje, forsikring, udvendig vedligehold og øvrige udgifter. Kontingentet betales senest 1 måned efter fastsættelsen af beløbets størrelse, som sker på en årlig generalforsamling. Kontingentet er gældende for indeværende regnskabsår, første gang dog for kalenderåret 2008. Indbetalingen af kontingent skal ske til Skurlaugets bankkonto eller et andet af Skurlauget angivet sted.

§ 6 stk. 5

Er et medlem mere end 1 måned i restance til Skurlauget, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg til Skurlauget for restancen svarende til ¼ af årskontingentet. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. På generalforsamlingen fastlægges derefter, hvorvidt andelshaveren, der er i restance, kan forblive i skurlauget. Fortabelse af retten til at være medlem af skurlauget medfører samtidig fortabelse af ret til at være indehaver af en skurandel.

GENERALFORSAMLINGEN

§7

Generalforsamlingen er Skurlaugets højeste myndighed.

§8 stk. 1

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned i Dragør. Med mindst 21 dages varselindkalder bestyrelsen til generalforsamling ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

§ 8 stk. 2

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde Skurlauget underrettet om eventuelle adresseændringer.

§8 stk. 3

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag udsendes sammen med indkaldelsen. Indkomme forslag skal sendes til samtlige af skurlaugets medlemmer, senest 7 dage før generalforsamlingen. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen eller uddelt mindst 7 dage før generalforsamlingen, kan ikke vedtages.

På hver ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor jf. § 16.

Rettidige indkomne forslag.

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent jf. § 6 stk. 4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter jf.§ 12.

Valg af revisor og revisor suppleanter.

Eventuelt.

§ 9 stk. 1

Ekstra generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den årlige generalforsamling, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendig, eller såfremt mindst ¼ af Skurlaugets medlemmer – der ikke er i restance til Skurlauget – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring om ekstra generalforsamling med angivelse af dagsorden for denne. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringen modtages.

§9 stk. 2

Såfremt mindre end ¼ af de medlemmer, der har ønsket en ekstra generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet efter afstemning blandt de fremmødte.

§10 stk. 1

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

§ 10 stk. 2

Hvert af medlemmerne har 1 stemme pr. skurandel.

§10 stk. 3

Der føres en protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§10 stk. 4

Stemmeafgivelse på generalforsamlingen kan ikke ske ved fuldmagt. Stemmeafgivelsen foregår ved simpel håndsoprækning, med mindre 1 medlem kræver skriftlig afstemning.

§ 11 stk. 1

Såfremt det på en generalforsamling besluttes, at der skal ske ændringer i Skurlaugets vedtægter eller ordensreglement, eller der skal bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, eller der pålægges yderligere indskud fra medlemmers side, kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer – dog mindst 50 % af samtlige stemmeberettigede. Såfremt mindre end 50 % af medlemmerne er mødt og forslaget godkendes af 2/3 af de fremmødte, kan forslaget vedtages ved simpelt stemmeflertal på en efterfølgende generalforsamling, der indkaldes med normalt varsel.

§11 stk. 2

Når der på en generalforsamling er truffet gyldige bestemmelse om forhold af dem i stk. 1 nævnte art samt andre forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive på vegne af skurlaugets medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlings beslutninger.

BESTYRELSEN

§ 12 stk. 1

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær. I tilfælde af formandens forfald indtræder kassereren som formandens stedfortræder.

§ 12 stk. 2

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 12 stk. 3

Et bestyrelsesmedlem der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udtræde af bestyrelsen, og suppleanten for vedkommende indtræder da i hans sted.

§ 12 stk. 4

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanternes indtrædelse er mindre end 2, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 13 stk. 1

Bestyrelsen har den daglige ledelse af Skurlaugets virksomhed – herunder drift og udvendig vedligeholdelse af skur og fællesareal – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til evt. administrativ assistance, og til at forestå drift og udvendig vedligeholdelse og evt. fællesareal.

§ 13 stk. 2

Der afholdes møde så ofte, formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Der føres protokol over det på bestyrelsesmødet passerede, denne godkendes på næste bestyrelsesmøde.

§ 13 stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede, og beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde afstemmelighed er formandens eller i dennes fravær kasserens stemme udslagsgivende.

§ 14

Skurlauget tegnes overfor tredjemand af bestyrelsen eller af formand og/eller kasserer.

REVISORER OG REGNSKAB

§ 15 STK. 1

Generalforsamlingen vælger 1 revisorer og 1 revisorsuppleanter. Valg gælder et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

§ 15 stk. 2

Revisorerne kan når som helst fortage kasseeftersyn.

§ 16

Skurlaugets regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog fra Skurlaugets stiftelse og indtil 31 dec. 2008. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15 januar det følgende år, og skal af disse være revideret så betids at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling.

§ 17 stk. 1

Medlemmernes indbetalinger fortages til kasseren, der indsætter skurlaugets penge i en til formålet oprettet bankkonto i skurlaugets bank.

§ 17 stk. 2

Kun kassereren kan hæve penge på den i § 17 stk. 1 nævnte konto.

Bestyrelsen kan oprette yderlige en bank eller girokonto i Skurlaugets navn, hvorfra alene kassereren kan foretage betalinger af løbende mindre udgifter. Indestående på kontoen må ikke overstige 10.000,-

§ 18

Skurlauget kan kun opløses på en generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen eller på begæring af 50 % af Skurlaugets medlemmer. Såfremt mindre end 50 % af medlemmerne er fremmødt og forslaget godkendes med 2/3 flertal, kan forslaget vedtages ved simpelt stemmeflertal på en efterfølgende generalforsamling. Bådelaugets bestyrelse skal herefter tage stilling til, hvorledes fremtiden skal være for skuret. En afhændelse af skuret skal følge havnens regler for vurdering og salg.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Nuværende vedtægter og fremtidige ændringer i disse skal godkendes af Dragør Bådelaug som er lejer af skurgrunden.

§ 21 stk. 2

Samtlige udgifter i forbindelse med Skurlaugets stiftelse betales af Skurlauget.

Ovenstående vedtægter er revideret og godkendt på den ordinære generalforsamling d. 21. februar og på en ekstraordinær generalforsamling d. 28. marts 2023.